KODEKS

 1. Nie spamuj na czacie i pamiętaj o kulturze.
 2. Nie proś innych graczy o przedmioty czy złoto. Żebranie nie jest mile widziane.
 3. Przy tworzeniu postaci staraj się aby jej Nick trzymał klimat gry. Postacie, których Nicki zawierają wulgaryzmy będą banowane. Podobnie te składające się z przypadkowych znaków.
 4. Nie dołączaj bez pytania do grupy innego gracza. Najpierw zapytaj o możliwość stworzenia drużyny.
 5. Zabronione jest granie więcej niż jedną postacią jednocześnie.

Regulamin gry internetowej „Duma Taernu” oraz serwisu taern.pl.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 23.12.2014 r.

DEFINICJE

Usługodawca – właściciel serwisu taern.pl, zarządzający i prowadzący serwis taern.pl - firma Whitemoon System Krzysztof Danilewicz, z siedzibą ul. Igielna 15 50-117 Wrocław, NIP: 897-169-52-62, REGON: 020740661;
Usługobiorca (gracz, użytkownik) – osoba, która dokonała rejestracji i założyła konto w serwisie taern.pl i korzysta lub korzystała z konta w Grze w jakikolwiek sposób;
Duma Taernu - nazwa usługi (gry), zamiennie może być stosowane określenie The Pride of Taern.
Ekipa (administracja) – osoby wybrane przez właściciela serwisu lub upoważnione przez niego osoby do pełnienia określonych funkcji w grze. W szczególności zaliczają się do nich: Administratorzy, Game Masterzy (GM), Inżynierowie, Super Moderatorzy Czatu, Moderatorzy Czatu oraz Młodsi Moderatorzy Forum i Moderatorzy Forum. Wszyscy członkowie Ekipy są wyróżnieni kolorami na forum gry, a Administratorzy, Game Masterzy, Super Moderatorzy Czatu oraz Moderatorzy Czatu dodatkowo na czatach.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną.
Regulamin Forum – dostępny jest pod adresem: http://www.forum.taern.pl/viewtopic.php?f=66&t=16507, określa zasady użytkowania Forum dumy Taernu oraz system kar w przypadku naruszania zasad w nim określonych.
Regulamin Czatu - dostępny jest pod adresem: http://www.forum.taern.pl/viewtopic.php?f=66&t=9053, określa zasady użytkowania czatu w grze oraz system kar w przypadku naruszania zasad w nim określonych.
Gra (usługa) - platforma informatyczno-informacyjna działająca w sieci Internet stanowiąca masową grę internetową o nazwie „Duma Taernu” znajdującą się pod głównym adresem internetowym http://www.taern.pl.
Rejestracja (proces rejestracji) - czynność niezbędna do uzyskania dostępu do serwisu, w celu jej dokonania niezbędne jest ustanowienie Loginu oraz Hasła.
Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie Gry, zawierająca parametry wykorzystywane w grze, powiązana z unikalnym loginem. Aby korzystać z konta należy znać login i hasło dostępowe. Konto nie ma wartości materialnej i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Jedynymi elementami konta, które można wymieniać między graczami, są przedmioty w samej grze. Konto oraz wszelkie jego elementy (np. postacie w grze) pozostają własnością usługodawcy, oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniem uprawnień lub całkowitym odebraniem Graczowi prawa do korzystania z Konta (przez zablokowanie bądź usunięcie). W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych podczas użytkowania konta.
Postać - wydzielony w ramach konta gracza element, posiadający określone przez gracza cechy i pozwalający brać udział w rozgrywce na wybranym przez gracza serwerze. W ramach jednego konta można mieć wiele postaci na różnych serwerach.
Login – indywidualna nazwa konta gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji. Login służy do uzyskania dostępu do serwisu, może być także wymagany do potwierdzenia tożsamości podczas kontaktu z administracją.
Pseudonim/Nick – widzialny dla wszystkich graczy identyfikator Gracza.
Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. Netykieta, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte nieprzestrzeganie Netykiety może skutkować odcięciem takiego gracza od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
Platyna – specjalna waluta w Grze, odpłatnie doładowywana przez Usługodawcę. Platynę Gracze mogą wymieniać w Grze na dodatkowe elementy Gry, specjalne usługi, dostęp do miejsc lub inne przywileje dostępne m.in. u różnych NPC w Grze.
Zakładka „Platyna” – specjalna strona w serwisie taern.pl, dostępna z poziomu gry.
NPC - Non-Player-Character, postać, która kierowana jest poprzez sztuczną inteligencję opracowaną przez Usługodawcę. Z wybranymi NPC istnieje możliwość wchodzenia w interakcję poprzez np. dialogi.
Forum Dumy Taernu (dalej: Forum) – dostępne pod adresem http://www.forum.taern.pl internetowe forum dyskusyjne. Na Forum publikowane są informacje dotyczące zmian w grze, zamieszczony jest tam także Regulamin Forum oraz Regulamin Czatu.
Team Speak - komunikator internetowy wykorzystujący technologię VoIP do komunikacji głosowej między wieloma użytkownikami.
Czat (chat) – wewnętrzny system komunikacji tekstowej, którego zasady użytkowania określają Regulamin gry oraz Regulamin czatu.
Support - system służący do oficjalnego kontaktu z administracją, dostępny pod adresem http://www.support.taern.pl, służy m.in. zgłaszaniu błędów oraz skarg.
Gildia – to dobrowolne zrzeszenia graczy, udostępniające dodatkowe możliwości gry. Gracze dobrowolnie wpłacają na konto gildii określone w grze zasoby, w szczególności złoto i platynę.
Serwer – na potrzeby usługi należy przez to rozumieć wydzieloną infrastrukturę informatyczną umożliwiającą korzystanie z usługi.

§1 OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu taern.pl oraz dostępu do gry internetowej „Duma Taernu” dostępnej na tym serwisie. W Regulaminie zawarte są również inne informacje wymagane przez prawo.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu taern.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości gry przez przeglądarkę internetową w Grę „Duma Taernu”. W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie serwera (silnik Gry, strona www).
 3. Adresem internetowym gry „Duma Taernu” jest http://www.taern.pl.
 4. Korzystanie z serwisu taern.pl oraz samej Gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy gry, ujęte w regulaminie, osobnym cenniku lub w Zakładce „Platyna”.
 5. Usługodawca udostępnia użytkownikom będący wytworem jego wyobraźni wirtualny świat, zapełniony różnymi postaciami i potworami zamieszkującymi różne krainy.
 6. Użytkownicy uzyskują możliwość personalizacji swoich postaci poprzez zmianę wyglądu posiadanych przedmiotów. Zmiana wyglądu polega na zmianie graficznej reprezentacji i/lub koloru.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie taern.pl, obejmującym między innymi Grę i Forum.

§2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I TECHNOLOGICZNE

 1. Dowolna przeglądarka internetowa wraz z wtyczką Adobe Flash Player (najlepiej zaktualizowaną do najnowszej wersji).
 2. Połączenie internetowe. Gra działa poprawnie na łączu o aktualnej, rzeczywistej przepustowości 128/256 kbps. Do optymalnej gry zaleca się łącze o rzeczywistej przepustowości ok. 1024/512 kbps.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach użytkowników plików cookies w celu poprawnego działania Gry.

§3 REJESTRACJA W GRZE

 1. Rejestracja w grze jest bezpłatna.
 2. Rejestracja skutkuje stworzeniem konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
 3. Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w Grze.
 4. Właściciel serwisu lub wskazani przez niego Administratorzy gry mają prawo w każdej chwili zażądać dokumentów potwierdzających fakt, iż użytkownik spełnia wymóg określony w punkcie 3.
 5. Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „Stwórz postać” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta gracza do Gry.
 6. Po prawidłowym przyjęciu przez system danych gracza automatycznie jest tworzone nowe konto w Grze. Login wraz z hasłem podanym przez Gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do Gry.
 7. Login i hasło gracz ma obowiązek zapamiętać. Zgubienie hasła może wiązać się z koniecznością założenia nowego konta. Elementy wyposażenia, które zostały zgromadzone na utraconym koncie, łącznie z elementami płatnymi, nie zostaną przekazane na nowe konto.
 8. Gracz ma obowiązek utrzymać swoje hasło w tajemnicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
 9. Przekazywanie loginu i hasła osobom trzecim jest zabronione, pod groźbą zablokowania dostępu do konta na czas określony lub na stałe.
 10. Nikt, nawet przedstawiciele administracji nie mają prawa żądać od gracza podania loginu i hasła do konta.
 11. W przypadku utraty przez Gracza dostępu do skrzynki poczty elektronicznej wskazanej w procesie rejestracji jako e-mail, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego adresu. W takim wypadku, jeśli Gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze, traci na zawsze do niego dostęp.
 12. Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:
  1. są prawdziwe;
  2. nie naruszają praw osób trzecich;
  3. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
 13. Postać może zostać usunięta, jeśli jest poniżej 10 poziomu i nie logowała się przez 90 dni. Postacie powyżej 10 poziomu nie będą usuwane.
 14. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 13 postaci przestają widnieć w rankingu w przypadku braku aktywności powyżej 90 dni. Po ponownym zalogowaniu, postać pojawi się w rankingu najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili zalogowania.
 15. Zabrania się używania w nicku postaci gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub wskazującej na obce strony internetowe. W celu uniknięcia pomyłki zabrania się również kopiowania lub modyfikowania nicków Administratorów, Game Masterów oraz innych graczy.
 16. W nicku postaci dopuszczalne są tylko litery alfabetu łacińskiego, polskie znaki diakrytyczne oraz cyfry. Cyfry nie mogą być umieszczane na początku nicku. Wszystkie nicki, które naruszają te reguły, są zabronione pod karą zablokowania postaci banem stałym.
 17. Zakaz wskazany w ustępie 15 obejmuje również nazwy przypisywane innym elementom gry, w szczególności petom, gildiom czy drużynom turniejowym.

§4 KONTA GRACZY

 1. Jeden Gracz może mieć tylko jedno konto w Grze.1)
 2. Niedopuszczalne jest otwieranie gry w więcej niż jednym oknie/zakładce przeglądarki i gra dwiema lub więcej postaciami jednocześnie. Niedopuszczalne jest również granie przez jedną osobę na kilku urządzeniach równocześnie. W przypadku naruszeń tej zasady, Gracz może zostać ukarany blokadą postaci lub całego konta.
 3. Na jednym koncie można mieć wiele postaci na różnych serwerach.
 4. Zasoby i przedmioty zgromadzone przez gracza na danym serwerze mogą być przekazywane między postaciami w obrębie tego samego konta za pośrednictwem depozytu. Niniejszy zapis nie dotyczy przedmiotów przypisanych do postaci.
 5. Nie ma możliwości przekazywania zgromadzonych przez gracza przedmiotów pomiędzy postaciami w obrębie tego samego konta zarejestrowanych na różnych serwerach.

1) Zapis dotyczy kont tworzonych po dniu wejścia Regulaminu w życie. Osoby, które uzyskały dostęp do kilku kont przed dniem wejścia nowego Regulamiu w życie, w przyszłości, jeśli dowiodą swoich praw do tych kont będą mogły je połączyć. Szczegółowe zasady łączenia kont opublikujemy w terminie późniejszym.

§5 WULGARYZMY, WYZWISKA, OBRAZY, BRAK KULTURY

 1. Zabronione jest używanie w grze wulgaryzmów, obelg, wyzwisk, a wyrazy uważane powszechnie za obraźliwe lub dyskryminujące innych nie będą tolerowane. Konto użytkownika nie przestrzegającego tych zasad może zostać trwale zablokowane. Powyższy zapis obejmuje działania graczy w dowolnym miejscu serwisu taern.pl, w szczególności na czatach w grze, wewnętrznych forach Gildii jak i na forum Dumy Taernu oraz na oficjalnym kanale gry na Team Speaku’u. Szczegółowe zasady korzystania z czatu i z forum regulują Regulamin Czatu i Regulamin forum oraz Regulamin Team Speak’a.
 2. Kategorycznie zabrania się obraz, wyzwisk oraz dowolnych prowokacji kierowanych pod adresem rodzin graczy i członków administracji. Każde takie zachowanie może skutkować czasowym zablokowaniem postaci, a w skrajnych przypadkach trwałym zablokowaniem konta.
 3. Zabrania się spamowania, floodowania na czacie oraz zachowań charakteryzujących się brakiem kultury.
 4. Używanie słów wulgarnych lub obraźliwych przez NPCów w grze lub do opisania wybranych elementów gry służy jedynie podkreśleniu ich charakteru oraz ewentualnie wygłaszanych przez NPCów treści i nie może być traktowane jako naruszenie zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Uszczegółowieniem zapisów niniejszego regulaminu są Regulamin Czatu oraz Regulamin Forum oraz Regulamin Team Speak’a.
 6. Zapisy dodatkowych regulaminów czatu i forum, w żadnym punkcie nie mogą naruszać zapisów niniejszego regulaminu gry.
 7. W każdym przypadku zapisy regulaminu gry są nadrzędne nad zapisami Regulaminu Czatu oraz Regulaminu Forum oraz Regulaminu Team Speak’a.

§6 BŁĘDY W GRZE

 1. Zabrania się wykorzystywania błędów i bugów oprogramowania gry oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim z wyjątkiem przedstawicieli Ekipy.
 2. Zabrania się zatajania przed administracją faktu wykrycia jakichkolwiek błędów oprogramowania.
 3. Gracz jest zobowiązany zgłosić każdy znaczący błąd na support. Błąd jest znaczący, jeżeli w wyniku jego wykorzystywania osiąga się przewagę nad innymi Graczami, w tym w szczególności, w postaci zdobywania walut (np. doświadczenia, złota czy platyny) oferowanych w grze czy przedmiotów.
 4. Zatajanie i wykorzystywanie błędów prowadzi do utraty uzyskanych korzyści, może skutkować również dodatkowymi sankcjami określanymi indywidualnie przez administrację gry, do blokady postaci lub konta włącznie.

§7 ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

Zabrania się korzystania z obcego oprogramowania w celu ulepszenia, automatyzacji, przyśpieszenia, spowolnienia możliwości gry (np. botów, cheatów). W szczególności zabronione jest:

 1. używanie programów wpływających na animacje,
 2. używanie programów do automatyzacji procesu zdobywania zasobów,
 3. używanie programów wspomagających walki.

§8 POROZUMIENIA DOTYCZĄCE WALKI I ZAMIERZONA MANIPULACJA WALKĄ

Zabrania się udziału w walkach, których wynik został uprzednio uzgodniony. Zakaz ten w szczególności dotyczy walk prowadzonych w ramach PvP oraz wojen Gildii, w wyniku których dochodzi do transferu zasobów z jednej gildii do drugiej.

§9 DOSTĘP DO KONT OSÓB TRZECICH2)

 1. Zabrania się wszelakiego (np. darmowego, za wirtualne lub realne pieniądze) przekazywania danych dostępowych do własnego konta (loginu, hasła) innym graczom.
 2. Zabrania się wyłudzania od graczy haseł oraz wykradania danych dostępu innego gracza (hasła, adresu e-mailowego) do konta postaci w grze.
 3. Zabrania się przekazania zarejestrowanego konta w grze osobom trzecim.
 4. Naruszenie któregokolwiek z zapisów ustępu 1-3, skutkować może zablokowaniem dostępu do konta oraz jego usunięciem, a gracze naruszający te zapisy nie mogą liczyć na żadne odszkodowanie.

2) Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą m.in. zasiadania kont. W przypadku kont, do których gracze uzyskali dostęp przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zasiadanie będzie tolerowane. W przypadku uzyskiwania dostępu do kolejnych kont, do których gracze nie posiadali dostępu przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, należy przyjąć, że takie zasiadanie jest zabronione.

§10 UZYSKIWANIE KORZYŚCI FINANSOWEJ, NADUŻYWANIE USŁUG

 1. Zabrania się wymiany przedmiotów lub usług z gry, w szczególności złota, platyny czy przedmiotów, na realne przedmioty lub usługi. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.
 2. Zabroniona jest również wymiana przedmiotów lub usług z gry drogą pośrednią, wykorzystującą realne usługi serwisowe (np. doładowanie konta telefonu komórkowego), w postaci żądania od innej postaci gracza zapłaty za pomoc, przedmiot czy środki płatnicze w grze.
 3. Zakazane są wszelkie transakcje obejmujące handel czy wymianę kontami graczy bez względu na to w jaki sposób doszło do transakcji i z wykorzystaniem jakich środków płatniczych. Karą za sprzedaż lub wymianę konta może być trwałe lub czasowe zablokowanie dostępu do konta gracza. O wysokości kary decyduje Administrator/Game Master.
 4. Przedmioty i usługi w grze mogą podlegać wymianie wyłącznie na rzeczy lub usługi w grze.
 5. Naruszenie zapisów niniejszego paragrafu skutkować będzie skasowaniem przedmiotu, którego dotyczyła transakcja oraz może skutkować dodatkowymi sankcjami nałożonymi na strony transakcji, do blokady konta włącznie, a gracze będący stronami transakcji nie mogą liczyć na żadne odszkodowanie.

§11 OSZUSTWA

Zabronione jest:

 1. oszukiwanie graczy w celu uzyskania lub sprzedaży jakiegoś przedmiotu;
 2. wprowadzanie w błąd odnośnie stanu lub właściwości przedmiotu lub partnerów transakcji handlowej;
 3. oszustwo, wprowadzanie w błąd, próby wyłudzenia zwrotu zasobów utraconych w wyniku nagłej przerwy w działaniu serwera, zatajanie informacji przed Ekipą, nie zwrócenie pożyczonego przedmiotu, złota, platyny lub innego zasobu w grze;
 4. podszywanie się pod Ekipę lub powoływanie na wpływy w niej;
 5. fałszowanie dowodów.

§12 KARY ZA CZYNY ZABRONIONE REGULAMINEM

 1. Nad przestrzeganiem Regulaminu i Netykiety czuwają członkowie Ekipy.
 2. Ekipa ma prawo nakładać kary polegające na upomnieniu, ograniczeniu możliwości korzystania z czatu w grze oraz z forum, zmniejszeniu statystyk, ograniczeniu możliwości gry poprzez zmniejszenie pojemności plecaka lub poprzez ograniczenie możliwości poruszania się po mapach do czasu wykonania określonej sekwencji czynności.
 3. Ekipa ma również prawo w sposób czasowy lub stały zablokować postać lub konto gracza, adres IP, a w ostateczności nawet skasować konto i wszystkie przypisane do niego przedmioty.
 4. Ekipa ma prawo nakładać kary na Gildie, polegające w szczególności na odjęciu prestiżu lub honoru (zarówno całej gildii jak i wybranych graczy) lub na odjęciu wybranych surowców.
 5. W celu egzekwowania szanowania zasad niniejszego regulaminu Ekipa ma prawo prowadzić monitoring działań gracza, jak również dokonywać zmiany wybranych parametrów konta gracza.
 6. Szczegóły dotyczące nakładania kar, o ile nie precyzuje ich niniejszy Regulamin, określa Regulamin czatu lub Regulamin forum oraz Regulamin Team Speaka.

§13 ZAKUP PLATYNY

 1. W celu wykupienia usługi dokupienia Platyny należy skorzystać z jednej z opcji w Zakładce „Platyna”.
 2. Przy pomocy Zakładki „Platyna” istnieje możliwość dokupienia Platyny, dokonując płatności online lub przez wysłanie wiadomości SMS. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. Dokupić Platynę może wyłącznie osoba pełnoletnia lub posiadająca zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Zakupiona Platyna jest następnie dostępna w koncie w Grze. Zakupiona platyna nie podlega zwrotowi.
 5. Utrata dostępu do Konta w grze np. poprzez zgubienie hasła i utratę dostępu do podanego podczas rejestracji adresu email oznacza nieodwracalną utratę tego Konta, wraz z Platyną oraz ekwipunkiem, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 6. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
 7. W przypadku wystąpienia błędów w Zakładce „Platyna” Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 8. Osoba korzystająca z Zakładki „Platyna” zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane, jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi dokupienia Platyny bez podania przyczyn. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w Zakładce „Platyna”. Ceny podawane w Zakładce „Platyna” jak i dowolnym innym miejscu serwisu taern.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.
 10. W przypadku braku potwierdzenia transakcji dokonanej z Zakładki „Platyna”, w postaci naliczenia Platyny w czasie gwarantowanym przez serwis obsługujący płatności, należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 11. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika w przelewach, płatnościach lub SMSach.
 12. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy o nią wystąpić w ustawowym terminie. Żądanie wystawienia faktury, należy przesłać listem poleconym, na adres Usługodawcy, wraz z potwierdzeniem przelewu, którego dotyczyć ma faktura oraz z danymi do tej faktury i zaadresowaną kopertą zwrotną.
 13. W przypadku wpłaty na konto Usługodawcy za pośrednictwem poczty, należy każdorazowo korzystać wyłącznie z druków generowanych przez serwis obsługujący płatności serwisu taern.pl lub wypełnionych dokładnie według tego wzoru. W przypadku chęci dokonania przelewu offline, zamiast płatności na poczcie, należy wprowadzić dokładnie takie dane (szczególnie tytuł przelewu), jak widnieją na wygenerowanym druku. Termin, po jakim Platyna zostanie dodana do stanu posiadania Gracza, w takim wypadku wynosi do 3 dni roboczych od momentu wpływu pieniędzy na konto Usługodawcy.

§14 PRZEZNACZENIE PLATYNY

 1. Platynę Gracz może wymieniać na różne dodatkowe elementy Gry lub funkcje u NPC. Każdorazowo powinien zapoznać się z tym ile Platyny i na co wydaje. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji dokonywanej z NPC. Gracz bierze za to pełną odpowiedzialność i nie będzie domagał się jakiejkolwiek interwencji lub zwrotu Platyny w przypadku pomyłkowego wykonania transakcji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania elementów i usług wymienianych za daną ilość Platyny do aktualnych potrzeb Gry bez podania przyczyn. Zawsze jednak, ilość pobieranej Platyny widoczna jest u NPCa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Gracz powinien odstąpić od wirtualnej transakcji i skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej Grze, szczególnie pomiędzy Graczami lub Graczami a NPC, także w zakresie Platyny są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie Dumy Taernu. Dotyczy to także usług wykonywanych zamiast NPC przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa, a tylko i wyłącznie gra. Gracz oświadcza, że nie będzie domagał się jakichkolwiek odszkodowań lub zwrotów kosztów w odniesieniu do tych transakcji.
 4. Gracz przyjmuje do wiadomości, że NPC lub osoba uprawniona przez Usługodawcę może odmówić wymiany Platyny na dany ekwiwalent w Grze jeśli sytuacja w Grze, poziom doświadczenia Gracza lub inne czynniki związane z Grą lub postacią Gracza na to nie pozwalają, utrudniłoby to Grę innym Graczom lub świadczenie usług przez Usługodawcę lub z innych ważnych dla Usługodawcy powodów.

§15 ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG.

 1. Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Gry, jej rozwój oraz popularyzację.
 3. Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza z Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu taern.pl;
  2. problemy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu taern.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych lub serwisu obsługującego płatności;
  3. korzystanie z Gry przez Gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. treści informacji zamieszczanych w Grze przez graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu taern.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.);
  6. utratę danych zawartych w Grze, Zakładce „Platyna” lub całym serwisie taern.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
 6. Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
 7. W wypadku krytycznych awarii gry usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.
 8. Gracz i użytkownik serwisu taern.pl oraz Zakładki „Platyna” przyjmuje do wiadomości, że Gra, serwis taern.pl oraz Zakładka „Platyna” są ciągle rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy, w każdym takim przypadku należy to zgłosić Usługodawcy. Usługodawca w takich przypadkach zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.
 9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich.
 10. Wszystkie transakcje między Graczami lub Graczami a NPC w samej Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.
 11. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Graczy lub użytkowników powstałe w wyniku korzystania z serwisu taern.pl, Zakładki „Platyny” lub samej Gry.
 12. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem taern.pl lub samą Grą, Usługodawca poinformuje Graczy o tym fakcie na stronie taern.pl na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do Gry lub samego serwisu taern.pl
 13. Usługodawca może zmienić serwer Gry, z utratą przez Graczy części lub wszystkich przedmiotów lub innych elementów w Grze. W takim wypadku poinformuje o tym Graczy, na stronie taern.pl w terminie 1 miesiąca przed planowaną zmianą.
 14. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę, Graczom, którzy wykupili usługi komercyjne, nie przysługuje zwrot kosztów. Dotyczy to także posiadanej Platyny, nawet, jeśli nie została ona jeszcze wykorzystana w Grze.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania wirtualnych dóbr (w tym Platyny) zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze Zakładce „Platyna”. Gracz powinien zgłosić taki fakt (błędu) niezwłocznie Usługodawcy, a w przypadku podejrzenia celowego działania Gracza w celu wykorzystania błędu w Grze, jego konto zostanie usunięte.

§16 KONTAKT Z SERWISEM. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA ORAZ AWARII.

 1. Wszelkie uwagi, reklamacje zapytania oraz informacje odnośnie serwisu taern.pl oraz Gry mogą być kierowane na adres e-mail: admin@taern.com lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub na www.support.taern.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Gracza, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu taern.pl i samej Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną konta Gracza, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta, serwisu lub Gry.
 3. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w ustępie 1 niniejszego lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z serwisu lub Gry. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

§17 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane w Grze.
 2. W przypadkach szczególnych – Gracz zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane.
 4. Prośba o podanie przez Gracza którychś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić:
  1. w wypadku reklamacji,
  2. w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze,
  3. w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę,
  4. w przypadku wygranej Gracza w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej.
 5. Dane, o których mowa w punkcie 3 mogą być udostępnione jedynie na stronie supportu i w żadnym wypadku nie mogą być rozszerzone o logi i/lub hasło do konta Gracza.
 6. Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Przed każdym logowaniem do Gry, Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na stronach serwisu taern.pl informację o takiej zmianie.
 3. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez gracza całości aktualnego Regulaminu.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu taern.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
 5. Fakt, że Usługodawca nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Usługodawcę z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.
 6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy.