Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną Taern - Broken Ranks obejmującej gry internetowe “The pride of Taern” (taern.pl, 2D) oraz „Broken Ranks” (BR, 3D). Zawiera Regulamin Czatu Gier, serwisu taern.pl i brokenranks.com oraz wytyczne dotyczące kar na Czacie.

DEFINICJE

Usługodawca – właściciel serwisu taern.pl oraz brokenranks.com, zarządzający i prowadzący serwis Taern - Broken Ranks – Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System, z siedzibą ul. S. Szolc-Rogozińskiego 22, 53-209 Wrocław, NIP: 897-169-52-62, REGON: 020740661;

Usługobiorca (Gracz, Użytkownik) – osoba, która dokonała Rejestracji i założyła Konto w serwisie taern.pl lub brokenranks.com i korzysta lub korzystała z Konta w Grze w jakikolwiek sposób;

Ekipa (administracja) – osoby wybrane przez właściciela serwisu lub upoważnione przez niego osoby do pełnienia określonych funkcji w Grze. W szczególności zaliczają się do nich: Administratorzy, Game Masterzy (GM), Inżynierowie, Młodsi Inżynierowie, Quest Masterzy (QM), Super Moderatorzy Czatu, Moderatorzy Czatu, Moderatorzy Forum oraz Moderatorzy Wiki. Wszyscy członkowie Ekipy są wyróżnieni kolorami na Forum Gry, a Administratorzy, Game Masterzy, Inżynierowie, Super Moderatorzy Czatu oraz Moderatorzy Czatu dodatkowo na Czatach;

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;

Regulamin Forum – dostępny jest pod adresem: https://forum.brokenranks.com/ (Regulamin Forum Broken Ranks), https://forum.taern.pl/viewtopic.php?f=161&t=54401 (Regulamin Forum The pride of Taern) określa zasady użytkowania Forum Broken Ranks i The pride of Taern oraz system kar w przypadku naruszania zasad w nim określonych;

Gra (usługa, także Taern - Broken Ranks) - platforma informatyczno-informacyjna działająca w sieci Internet, na którą składa się świat dwuwymiarowy (Taern, adres internetowy taern.pl) oraz trójwymiarowy (Broken Ranks, adres internetowy brokenranks.com) stanowiąca masową grę internetową;

Rejestracja (proces rejestracji) - czynność niezbędna do uzyskania dostępu do serwisu, w celu jej dokonania niezbędne jest ustanowienie Loginu oraz Hasła;

Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek Gracza podczas Rejestracji w bazie Gry, zawierająca parametry wykorzystywane w Grze, powiązana z unikalnym Loginem. Aby korzystać z Konta należy znać Login i hasło dostępowe. Konto nie ma wartości materialnej i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Założenie Konta jest dobrowolne. Jedynymi elementami Konta, które można wymieniać między Graczami, są przedmioty (w obrębie jednego Serwera) w samej Grze. Konto oraz wszelkie jego elementy (np. Postacie w Grze) pozostają własnością Usługodawcy, oddaną w użytkowanie Graczowi (Usługobiorcy) na określonych w Regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniem uprawnień lub całkowitym odebraniem Graczowi prawa do korzystania z Konta (przez zablokowanie bądź usunięcie). W przypadku utraty praw do korzystania z Konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z Konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych podczas użytkowania Konta;

Postać - wydzielony w ramach Konta Gracza element, posiadający określone przez Gracza cechy i pozwalający brać udział w rozgrywce na wybranym przez Gracza Serwerze. W ramach jednego Konta można mieć wiele Postaci na różnych Serwerach;

Login – adres e-mail Konta wpisany przez Gracza w momencie zakładania nowego Konta. Login służy do uzyskania dostępu do serwisu, może być także wymagany do potwierdzenia tożsamości podczas kontaktu z administracją;

Pseudonim/Nick – widzialny dla wszystkich Graczy identyfikator Gracza;

Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie. Netykieta nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte nieprzestrzeganie Netykiety może skutkować odcięciem takiego Gracza od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta;

NPC - Non-Player-Character, postać, która kierowana jest przez sztuczną inteligencję opracowaną przez Usługodawcę. Z wybranymi NPC istnieje możliwość wchodzenia w interakcję poprzez np. dialogi;

Platyna – specjalna waluta w Grze, odpłatnie doładowywana przez Usługodawcę. Platynę Gracze mogą wymieniać w Grze na dodatkowe elementy Gry, specjalne usługi, dostęp do miejsc lub inne przywileje dostępne m.in. u różnych NPC w Grze. Platyna nie podlega zamianie na środki płatnicze w rzeczywistym obrocie pieniężnym;

Zakładka „Platyna” – specjalna strona w serwisie Taern - Broken Ranks dostępna z poziomu Gry;

Forum – dostępne pod adresem https://forum.brokenranks.com/ i https://forum.taern.pl/ internetowe forum dyskusyjne. Na Forum publikowane są informacje dotyczące zmian w Grze (dotyczy taern.pl), zamieszczony jest tam także Regulamin Forum;

Czat (chat) – wewnętrzny system komunikacji tekstowej, którego zasady użytkowania określają Regulamin Gry oraz Regulamin Czatu;

Support - system służący do oficjalnego kontaktu z administracją, dostępny pod adresem https://support.brokenranks.com/ (dla 3D - Broken Ranks) i http://newsupport.taern.pl/ (dla 2D - The pride of Taern);

Gildia – to dobrowolne zrzeszenia Graczy udostępniające dodatkowe możliwości Gry. Gracze dobrowolnie wpłacają na konto Gildii określone w Grze zasoby, w szczególności złoto i Platynę;

Serwer – na potrzeby usługi należy przez to rozumieć wydzieloną infrastrukturę informatyczną umożliwiającą korzystanie z usługi.

CZĘŚĆ I - REGULAMIN GRY


§1 OGÓLNE POSTANOWIENIA

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisów taern.pl (2D) oraz brokenranks.com (3D) oraz dostępu do świata Taern - Broken Ranks dostępnego w tym serwisie. W Regulaminie zawarte są również inne informacje wymagane przez prawo.

2. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu Taern - Broken Ranks jest udostępnienie Użytkownikom możliwości Gry przez Usługodawcę w Taern - Broken Ranks. W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie Serwera (silnik Gry, strona www, klient Gry).

3. Adresem internetowym Gry „Broken Ranks” jest https://brokenranks.com/ (dla wersji 3D) i https://www.taern.pl/ (dla wersji 2D).

4. Korzystanie z serwisu Taern - Broken Ranks oraz samej Gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy Gry, ujęte w Regulaminie, osobnym cenniku lub w Zakładce „Platyna”.

5. Usługodawca udostępnia Użytkownikom będący wytworem jego wyobraźni wirtualny świat, zapełniony różnymi Postaciami i potworami zamieszkującymi różne krainy.

6. Użytkownicy uzyskują możliwość personalizacji swoich Postaci poprzez zmianę wyglądu posiadanych przedmiotów. Zmiana wyglądu polega na zmianie graficznej reprezentacji i/lub koloru.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie Taern - Broken Ranks, obejmującym między innymi Grę i Forum.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikowania Gry oraz wprowadzania zmian w: mechanice Gry, przedmiotach, krainach, ekwipunku oraz innych elementach Gry.

§2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I TECHNOLOGICZNE

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

◉ 4 GB RAM,

◉ CPU: i3 lub podobny,

◉ GPU: HD Graphics 5-tej generacji,

◉ 512 MB VRAM,

◉ HDD: 5 GB.

2. Rekomendowane wymagania sprzętowe:

◉ 8 GB RAM,

◉ CPU: od i5 wzwyż lub podobny,

◉ GPU: od Nvidia GeForce 1050 wzwyż lub podobny,

◉ 1 GB VRAM,

◉ HDD: 5 GB.

§3 REJESTRACJA W GRZE

1. Rejestracja w Grze jest bezpłatna i dobrowolna.

2. Rejestracja skutkuje stworzeniem Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował go w całości.

3. Osoba chcąca dokonać Rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w Rejestrację i uczestnictwo w Grze.

4. Właściciel serwisu lub wskazani przez niego Administratorzy Gry mają prawo w każdej chwili zażądać dokumentów potwierdzających fakt, iż Użytkownik spełnia wymóg określony w punkcie 3.

5. Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „Stwórz postać” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego Konta Gracza do Gry.

6. Po prawidłowym przyjęciu przez system danych Gracza automatycznie jest tworzone nowe Konto w Grze. Login wraz z hasłem podanym przez Gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do Gry.

7. Login i hasło Gracz ma obowiązek zapamiętać. Zgubienie hasła może wiązać się z koniecznością założenia nowego Konta. Gracz ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła, które zostanie przesłane na adres e-mail, na który Konto było Rejestrowane. Brak dostępu do e-maila skutkować może utratą Konta w Grze. Elementy wyposażenia, które zostały zgromadzone na utraconym Koncie, łącznie z elementami płatnymi, nie zostaną przekazane na nowe Konto.

8. Gracz ma obowiązek utrzymać swoje hasło w tajemnicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Gracza hasła i Loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.

9. Przekazywanie Loginu i hasła osobom trzecim (w szczególności znajomym, rodzinie, obcym osobom) jest zabronione, pod groźbą zablokowania dostępu do Konta na czas określony lub na stałe.

10. Nikt, nawet członkowie Ekipy (Administratorzy, Game Masterzy (GM), Inżynierowie, Młodsi Inżynierowie, Quest Masterzy (QM), Super Moderatorzy Czatu, Moderatorzy Czatu, Moderatorzy Forum, Moderatorzy Wiki, Moderatorzy Discord, Testerzy), nie ma prawa żądać od Gracza podania hasła do Konta.

11. W przypadku utraty przez Gracza dostępu do skrzynki poczty elektronicznej wskazanej w procesie Rejestracji jako e-mail, może on zmienić swój aktualny e-mail używając wcześniej przesłanego na skrzynkę i widocznego przy pierwszym zalogowaniu kodu bezpieczeństwa (dotyczy 2D - The pride of Taern), który należało zapisać. W przypadku utraty dostępu do skrzynki poczty elektronicznej oraz utraty kodu odzyskiwania (dotyczy 2D - The pride of Taern) nie ma możliwości późniejszej zmiany tego adresu. W takim wypadku, jeśli Gracz zapomni lub straci hasło dostępu do Konta w Grze, traci na zawsze do niego dostęp.

12. Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:

a. są prawdziwe;

b. nie naruszają praw osób trzecich;

c. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych.

13. Postać może zostać usunięta, jeśli jest poniżej 10 poziomu i nie logowała się przez 90 dni. Postacie powyżej 10 poziomu nie będą usuwane.

14. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 13 Postaci przestają widnieć w rankingu w przypadku braku aktywności powyżej 90 dni. Po ponownym zalogowaniu Postać pojawi się w rankingu najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili zalogowania.

§4 NICKI

1. W Nicku Postaci dopuszczalne są tylko litery. Maksymalna długość Nicku to 11 liter. Nick może mieć tylko dwie wielkie litery, z czego jedna z nich jest zawsze na początku wyrazu (dotyczy nazw utworzonych w Broken Ranks).

2. Zabrania się używania w Nicku Postaci Gracza wulgarnych, obraźliwych, znieważających, rasistowskich, homofobicznych, nacechowanych erotyką nazw.

3. Zabrania się używania Nicków odnoszących się do narkotyków lub nielegalnych substancji.

4. Zabrania się używania Nicków, które zostały stworzone wyłącznie w celu nękania i/lub obrażania innych Graczy.

5. Zabrania się używania Nicków, które zawierają bezsensowne kombinacje liter, zawierają ciąg liter, zawierają zbyt wiele błędów, a także zawierające skróty potocznie uznawane za obraźliwe, wulgarne, uwłaszczające ludzką godność.

6. Zabrania się używania Nicków, które reklamują i/lub promują produkty i/lub usługi osób trzecich.

7. Zabrania się używania Nicków wyrażających poglądy religijne lub polityczne, a także zawierające kontrowersyjne nazwy postaci historycznych lub ściśle związanych z religiami.

8. Zabrania się używania Nicków podobnych/zbliżonych do Nicków członków Ekipy, zwłaszcza Administratorów i Game Masterów.

9. Zakazy wskazane w §4, pkt. 1-8 obejmują również nazwy przypisywane innym elementom Gry, w szczególności petom, Gildiom, drużynom turniejowym, czy drużynom w wyszukiwarce drużyn. W przypadku nieregulaminowej nazwy drużyny turniejowej Ekipa ma prawo do usunięcia drużyny lub do zmiany jej nazwy.

10. W przypadku naruszenia zasad §4, pkt. 1-8 członek Ekipy ma prawo nałożyć na Gracza karę knebla, bana czasowego lub bana stałego.

11. Nick na Postaci poniżej 10 poziomu i z nieaktywnym Kontem powyżej 1 roku, członek Ekipy może zmienić (“zwolnić”) na prośbę Gracza. W tym celu Gracz musi zgłosić się na Support.

12. Postacie z Nickami powyżej 10 poziomu mogą również zostać zwolnione, jeżeli Konto jest nieaktywne powyżej 3 lat.

13. W wyjątkowych sytuacjach Ekipa może zmienić Nick, wtedy kiedy wymaga tego mechanika Gry.

§5 KONTA GRACZY

1. Posiadanie dostępu i/lub użytkowanie więcej niż jednego Konta w Grze jest zakazane (tzw. “Multi”). Zakaz obejmuje obydwie wersje Gry (2D oraz 3D). Jeżeli Gracz w chwili wejścia w życie Regulaminu posiada Konta zarówno w Taern (2D) jak i Broken Ranks (3D), to zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty zaakceptowania Regulaminu do usunięcia Kont dodatkowych tak, żeby pozostało jedno Konto.

2. Na jednym Koncie można mieć wiele Postaci na różnych Serwerach.

3. Gracz ma możliwość przeniesienia Postaci pomiędzy obydwiema wersjami Gry z zachowaniem stanu Gry do momentu przeniesienia na równoległy Serwer (progres między Serwerami nie będzie przenoszony), z tym zastrzeżeniem, że nowe Postacie z Taern lub Broken Ranks założone po dacie premiery czyli 25.01.2022 r. nie mają możliwości przeniesienia. Transfer Postaci możliwy jest tylko pomiędzy Serwerami Thaton (Taern) i Thanar (Broken Ranks). Wyjątkiem są Serwery Thalia (Taern i Broken Ranks), na których dozwolona jest gra równoległa.

4. Zasoby i przedmioty zgromadzone przez Gracza na tym samym Serwerze mogą być przekazywane między Postaciami w obrębie tego samego Konta za pośrednictwem depozytu. Niniejszy zapis nie dotyczy przedmiotów questowych i zablokowanych w handlu.

5. Nie ma możliwości przekazywania zgromadzonych przez Gracza przedmiotów pomiędzy Postaciami w obrębie tego samego Konta, zarejestrowanych na różnych Serwerach. Naruszenie tego zakazu skutkuje czasową blokadą Konta oraz utratą przedmiotu podlegającemu przekazaniu bez rekompensaty dla Gracza.

6. Kradzież Konta, danych osobowych innego Gracza i/lub włamanie na Konto jest przestępstwem komputerowym i może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego, jeśli Użytkownik Konta zdecyduje się zgłosić do odpowiednich organów. Wszelkie próby kradzieży danych personalnych lub Kont Graczy, takich jak rozpowszechnianie linków w Grze lub na stronach służących do oszukiwania innych Graczy będą skutkować banem stałym lub usunięciem Konta, z którego są dokonywane. Gracz ma obowiązek zgłosić każde takie naruszenie na Support.

7. Zabrania się udostępniania zalogowanej Postaci/Konta osobie nie będącej założycielem Postaci/Konta oraz zabrania się użycia zapisanych danych do logowania na Konto przez osoby trzecie (tzw. “Zasiadanie”). Logować na Konto oraz je użytkować może tylko i wyłącznie założyciel Konta.

8. Zabrania się udostępniania Postaci/Konta jakiejkolwiek osobie trzeciej, w tym także za pomocą oprogramowania, systemów lub programów zewnętrznych, w szczególności TeamViewer, AnyDesk itp. Wszelką aktywność na danym Koncie może wykonywać tylko jego założyciel.

9. Dopuszczalne jest zalogowanie tylko i wyłącznie jedną Postacią w tym samym czasie w obrębie Serwerów 3D (Broken Ranks) i 2D (The pride of Taern), wyjątek stanowi sytuacja, w której zalogowana jest jedna Postać na 3D i jedna Postać na 2D.

§6 WULGARYZMY, WYZWISKA, OBRAZY, BRAK KULTURY

1. Zabronione jest używanie w Grze wulgaryzmów, obelg, wyzwisk, a wyrazy uważane powszechnie za obraźliwe lub dyskryminujące innych nie będą tolerowane. Konto Użytkownika nieprzestrzegającego tych zasad może zostać trwale zablokowane. Powyższy zapis obejmuje działania Graczy w dowolnym miejscu serwisu Taern - Broken Ranks, w szczególności na Czatach w Grze, wewnętrznych forach Gildii, jak i na Forum gier Taern i Broken Ranks oraz oficjalnych kanałach Gier w serwisie Discord. Szczegółowe zasady korzystania z Czatu i Forum regulują Regulamin Czatu i Regulamin Forum oraz regulaminu kanału Discord.

2. Kategorycznie zabrania się obraz, wyzwisk oraz dowolnych prowokacji kierowanych pod adresem rodzin Graczy i członków Administracji. Każde takie zachowanie może skutkować czasowym zablokowaniem Postaci, a w skrajnych przypadkach trwałym zablokowaniem Konta.

3. Zabrania się: spamowania, floodowania (tj. wysyłania wielu wiadomości o takiej samej lub podobnej treści w krótkich odstępach czasu) na Czacie oraz zachowań charakteryzujących się brakiem kultury.

4. Używanie słów wulgarnych lub obraźliwych przez NPC-ów w Grze lub do opisania wybranych elementów Gry służy jedynie podkreśleniu ich charakteru oraz ewentualnie wygłaszanych przez NPC-ów treści i nie może być traktowane jako naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu.

5. Uszczegółowieniem zapisów niniejszego Regulaminu są Regulamin Czatu https://brokenranks.com/regulamin/ oraz Regulamin Forum i https://forum.taern.pl/ https://discord.gg/brokenranks

6. Zapisy dodatkowych Regulaminów Czatu i Forum w żadnym punkcie nie mogą naruszać zapisów niniejszego Regulaminu Gry.

7. W przypadku kolizji norm poszczególnych Regulaminów zapisy Regulaminu Gry są nadrzędne nad zapisami Regulaminu Czatu, Regulaminu Forum oraz Regulaminu kanału Discord.

§7 BŁĘDY W GRZE

1. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania Gry, a także błędów wynikłych przez Administrację oraz przekazywania informacji o nich osobom trzecim z wyjątkiem przedstawicieli Ekipy.

2. Zabrania się zatajania przed Administracją faktu wykrycia jakichkolwiek błędów oprogramowania.

3. Gracz jest zobowiązany zgłosić każdy znaczący błąd na Support. Błąd jest znaczący, jeżeli w wyniku jego wykorzystywania osiąga się przewagę nad innymi Graczami, szczególnie w postaci zdobywanego doświadczenia i walut: Platyny oraz złota oferowanych w Grze lub zdobywania przedmiotów.

4. Zatajanie i wykorzystywanie błędów może doprowadzić do utraty uzyskanych korzyści, może skutkować również dodatkowymi sankcjami, uwzględniającymi stopień naruszenia, nie wyłączając, w przypadku nadużyć o rażącym charakterze, blokady Postaci lub Konta włącznie.

§8 ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

1. Zabrania się korzystania z obcego oprogramowania w każdym celu, zwłaszcza ulepszenia, automatyzacji, przyśpieszenia, spowolniania możliwości Gry, a także programów do udostępniania ekranu i pulpitów zdalnych, w tym sterowanych za pomocą innego urządzenia (w szczególności botów, cheatów, Clickerów, TeamViewer, AnyDesk, Chrome Remote Desktop). W szczególności zabronione jest:

a. używanie programów i systemów wpływających na animacje,

b. używanie programów i systemów do automatyzacji procesu zdobywania zasobów,

c. używanie programów i systemów wspomagających walki,

d. używanie programów i systemów pozwalających zdalnie udostępnić/uzyskać dostęp do innych Kont/Postaci w Grze.

2. Zabrania się ingerowania w pliki oprogramowania, w tym podmiany istniejących plików oraz kopiowania i/lub dodawania nowych bez wyraźnej zgody Administratora lub Inżyniera.

§9 POROZUMIENIA DOTYCZĄCE WALKI I ZAMIERZONA MANIPULACJA WALKĄ, WOJNY GILDII

1. Zabrania się udziału w walkach, w wyniku których dochodzi do transferu uprzednio uzgodnionych przedmiotów ekwipunku (np. skinów), a także udziału w takich walkach, których wynik jest uprzednio ustalony w celu zwiększenia lub zmniejszenia złota lub innych przedmiotów.

2. Wojny Gildii, w których nie będzie walk po żadnej ze stron przez minimum 14 dni mogą zostać zakończone przez Game Mastera / Administratora. Punkty oraz zasoby mogą zostać zresetowane do stanu sprzed wojny.

3. Wojny mające na celu transfer dóbr z Gildii będą poddawane weryfikacji, a jej skutkiem może być kara w postaci: zabrania zasobów (prestiżu, honoru, złota, Platyny, surowców do budowy budynków) Gildii, zbanowaniem Gracza (kary mogą być stosowane łącznie), o której zadecyduje Game Master / Administrator.

§10 DOSTĘP DO KONT OSÓB TRZECICH

1. Zabrania się wszelakiego (np. darmowego, za wirtualne lub realne pieniądze) przekazywania danych dostępowych do własnego Konta (Loginu, hasła) innym Graczom.

2. Zabrania się wyłudzania od Graczy haseł oraz wykradania danych dostępu innego Gracza (hasła, adresu e-mailowego) do Konta Postaci w Grze.

3. Zabrania się przekazania zarejestrowanego Konta w Grze osobom trzecim.

4. Naruszenie któregokolwiek z zapisów ustępu 1-3, skutkować może zablokowaniem dostępu do Konta oraz jego usunięciem, bez żadnej rekompensaty z tytułu poniesionych nakładów na Grę.

5. W przypadku konieczności czasowego zablokowania Konta Gracza, z powodu uzasadnionych podejrzeń poważnego łamania Regulaminu, w tym posiadania dostępu i/lub korzystania z więcej niż jednego Konta nie zostaną zwrócone żadne wydatki i straty poniesione w czasie tej blokady. Dotyczy to między innymi Konta Premium, Targowiska Premium, buff Alt Exp itp oraz wszelkich innych trwających wydarzeń, które przynoszą potencjalny zysk w postaci dóbr i doświadczenia.

§11 UZYSKIWANIE KORZYŚCI FINANSOWEJ, NADUŻYWANIE USŁUG

1. Zabrania się wymiany przedmiotów lub usług z Gry, w szczególności złota, Platyny czy przedmiotów na realne pieniądze, przedmioty lub usługi. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.

2. Zabroniona jest również wymiana przedmiotów lub usług z Gry drogą pośrednią, wykorzystującą realne usługi serwisowe (np. doładowanie konta telefonu komórkowego), w postaci żądania od innej Postaci Gracza zapłaty za pomoc, przedmiot czy środki płatnicze w Grze.

3. Zakazane są wszelkie transakcje obejmujące handel czy wymianę Kontami Graczy bez względu na to, w jaki sposób doszło do transakcji i z wykorzystaniem jakich środków płatniczych. Karą za sprzedaż lub wymianę Konta może być trwałe lub czasowe zablokowanie dostępu do Konta Gracza. O wysokości kary decyduje Administrator/Game Master, w zależności od charakteru nadużycia, czasu jego trwania i negatywnych skutków dla Gry i pozostałych Graczy.

4. Przedmioty i usługi w Grze mogą podlegać wymianie wyłącznie na rzeczy lub usługi w Grze.

5. Naruszenie zapisów niniejszego paragrafu skutkować będzie skasowaniem przedmiotów w/w transakcji i cofnięciem uzyskanych w ich wyniku korzyści oraz nałożeniem kar włącznie ze stałą blokadą Konta, bez jakichkolwiek rekompensat z tytułu poniesionych nakładów na Grę.

§12 ZACHOWANIA ZABRONIONE

1. Zabronione jest:

a. oszukiwanie Graczy w celu uzyskania lub sprzedaży jakiegoś przedmiotu;

b. wprowadzanie w błąd odnośnie stanu lub właściwości przedmiotu partnerów transakcji handlowej przeprowadzanej w ramach Gry;

c. oszustwo, wprowadzanie w błąd, próby wyłudzenia zwrotu zasobów utraconych w wyniku nagłej przerwy w działaniu Serwera, zatajanie informacji przed Ekipą, niezwrócenie pożyczonego przedmiotu, złota, Platyny lub innego zasobu w Grze;

d. podszywanie się pod Ekipę lub powoływanie na wpływy w niej;

e. fałszowanie dokumentów, zgłoszeń, zrzutów ekranu;

f. posługiwanie się nieprawdziwymi dowodami w postępowaniu reklamacyjnym wobec Usługodawcy lub osób trzecich;

g. zawieranie umów międzyserwerowych dotyczących wymiany dóbr, przedmiotów itd.;

h. organizowanie w Grze loterii i konkursów, chyba że zgodę wyrazi na to Ekipa;

i. zabrania się działania na szkodę wizerunku firmy Whitemoon System wewnątrz Gry, jak i w materiałach z nią związanych;

j. sprzedawanie w świecie rzeczywistym jakichkolwiek dóbr gromadzonych w Grze, a także Postaci oraz Kont. Zakaz obejmuje wszelkie możliwe formy handlu, a w tym także oddanie określonych dóbr lub dostępów pod tytułem darmym i bez uzyskania bezpośrednich korzyści majątkowych lub osobistych.

§13 KARY ZA CZYNY ZABRONIONE REGULAMINEM

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu i Netykiety czuwają członkowie Ekipy.

2. Ekipa ma prawo nakładać kary polegające na upomnieniu, ograniczeniu możliwości korzystania z Czatu w Grze oraz z Forum, zmniejszeniu statystyk, ograniczeniu możliwości Gry poprzez zmniejszenie pojemności plecaka lub poprzez ograniczenie możliwości poruszania się po mapach do czasu wykonania określonej sekwencji czynności.

3. Upomnienie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego z Czatów w Grze oraz Forum. Ekipa ma prawo upomnieć Gracza słownie lub nakładając karę ostrzeżenia („warn”), przy czym słowne upomnienie na dowolnym z Czatów (również na Czacie prywatnym) będzie wliczać się do recydywy w przypadku, gdy Gracz po raz kolejny złamie zasady Regulaminu.

4. Ekipa ma również prawo w sposób czasowy lub stały zablokować Postać lub Konto Gracza, adres IP, a w ostateczności nawet skasować Konto i wszystkie przypisane do niego przedmioty.

5. Ekipa ma prawo nakładać kary na Gildie, polegające w szczególności na odjęciu prestiżu lub honoru (zarówno całej Gildii, jak i wybranych Graczy) lub na odjęciu wybranych surowców.

6. W celu egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu Ekipa ma prawo prowadzić monitoring działań Gracza bez żadnego zgłoszenia (jeśli ma podejrzenia, iż dochodzi do łamania Regulaminu), jak również dokonywać zmiany wybranych parametrów Konta Gracza (usunięcie ekwipunku, prestiżu, doświadczenia, poziomu Gracza, zwierzaków, ulepszeń, złota, Platyny, Postaci lub innego parametru).

7. Szczegóły dotyczące nakładania kar, o ile nie precyzuje ich niniejszy Regulamin, określa Regulamin Czatu lub Regulamin Forum bądź Regulamin kanału Discord.

8. Publikowanie treści komunikacji z zespołem Supportu lub innymi Graczami, bez ich pełnej zgody, jest zabronione.

9. W przypadku poważnego naruszenia zasad zachowania lub niewłaściwego korzystania z systemu Supportu, zespół Gry może zablokować Graczowi dostęp do systemu Supportu.

10. Game Master (GM) oraz Administrator ma prawo nałożenia kary za przewinienia nieokreślone w niniejszym Regulaminie oraz do nałożenia kary o innym okresie trwania niż mieszczące się w zakresie standardowych przedziałów (opisane w §24), jeśli uzna taką za stosowną.

11. Wszelkie kary nakładane w ramach Regulaminu dotyczą obydwu odsłon Gry w serwisie Taern - Broken Ranks bez względu na to, w której odsłonie doszło do popełnienia danego czynu zabronionego. Dotyczy to także skasowania Konta i zakazu dalszego udziału w Grze. Zakaz nałożony w ramach Taern (2D) obejmuje skutkami także Broken Ranks (3D), natomiast zakaz nałożony w ramach Broken Ranks (3D) obejmuje skutkami także Taern (2D).

§14 ZAKUP PLATYNY

1. W celu skorzystania z usługi zakupu Platyny należy otworzyć zakładkę "Platyna".

2. Platynę można kupić przy pomocy płatności online lub wysyłając wiadomość SMS. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24, systemu płatności Paysafecard, Terminal3 Payments Services, PayPal.

3. Kupić Platynę może wyłącznie osoba pełnoletnia lub posiadająca zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

4. Wybrana ilość Platyny jest dostępna po dokonaniu prawidłowej płatności na Koncie w Grze. Zakupiona Platyna nie podlega zwrotowi.

5. Utrata dostępu do Konta w Grze np. poprzez zgubienie hasła i utratę dostępu do podanego podczas Rejestracji adresu email oznacza nieodwracalną utratę tego Konta, wraz z Platyną oraz ekwipunkiem, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

6. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.

7. W przypadku wystąpienia błędów w Zakładce „Platyna” Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

8. Osoba korzystająca z Zakładki „Platyna” zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane, jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi dokupienia Platyny. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w Zakładce „Platyna” i przed dokonaniem zakupu Użytkownik zapoznaje się z aktualnym cennikiem. Ceny podawane w Zakładce „Platyna”, jak i dowolnym innym miejscu serwisu Taern - Broken Ranks nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa.

10. W przypadku braku potwierdzenia transakcji dokonanej z Zakładki „Platyna”, w postaci naliczenia Platyny w czasie gwarantowanym przez serwis obsługujący płatności, należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

11. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika w przelewach, płatnościach lub SMSach.

12. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy o nią wystąpić w ustawowym terminie. Żądanie wystawienia faktury należy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu, którego ma dotyczyć faktura lub wskazać w inny niebudzący wątpliwości sposób płatność, której ma dotyczyć faktura oraz niezbędnymi danymi do tej faktury na adres e-mail [email protected], albo przesłać je listem poleconym na adres Usługodawcy.

13. W przypadku wpłaty na konto Usługodawcy za pośrednictwem poczty należy każdorazowo korzystać wyłącznie z druków generowanych przez serwis obsługujący płatności serwisu Taern - Broken Ranks lub wypełnionych dokładnie według tego wzoru. W przypadku chęci dokonania przelewu offline, zamiast płatności na poczcie, należy wprowadzić dokładnie takie dane (szczególnie tytuł przelewu), jakie widnieją na wygenerowanym druku. Termin, po jakim Platyna zostanie dodana do stanu posiadania Gracza, w takim wypadku wynosi do 3 dni roboczych od momentu wpływu pieniędzy na Konto Usługodawcy.

§15 PRZEZNACZENIE PLATYNY

1. Platynę Gracz może wymieniać na różne dodatkowe elementy Gry lub funkcje u NPC. Każdorazowo powinien zapoznać się z tym ile Platyny i na co wydaje. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji dokonywanej z NPC. W przypadku omyłkowego wykonania transakcji Platyna nie podlega zwrotowi na Konto Gracza.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania elementów i usług wymienianych za daną ilość Platyny do aktualnych potrzeb Gry bez podania przyczyn, z odpowiednim przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, nie dotyczy to czasowych obniżek na przykład w ramach akcji promocyjnej. Zawsze jednak ilość pobieranej Platyny widoczna jest u NPC-a. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Gracz powinien odstąpić od wirtualnej transakcji i skontaktować się z Usługodawcą.

3. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej Grze, szczególnie pomiędzy Graczami lub Graczami a NPC, także w zakresie Platyny, są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie Taern - Broken Ranks. Dotyczy to także usług wykonywanych zamiast NPC przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa, a tylko i wyłącznie są to elementy i funkcje Gry.

4. W przypadku, gdy dochodzi do łamania Regulaminu, a w następstwie do blokady Konta Gracza, Gracz nie będzie uprawniony do dochodzenia od Usługodawcy na tej podstawie jakichkolwiek odszkodowań, zwrotów kosztów zakupionej Platyny oraz przeniesienia Platyny i innych zasobów z zablokowanego Konta na nowo utworzone Konto w Grze.

§16 ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG.

1. Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by zapewnić poprawne działanie Gry, jej rozwój oraz popularyzację.

3. Niedopuszczalne są działania Graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym i niezgodnym z Regulaminem korzystaniem przez Gracza z Gry, Zakładki „Platyna” lub całego Serwisu Taern - Broken Ranks;;

b. problemy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Platyna” lub całego Serwisu Taern - Broken Ranks jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych lub serwisu obsługującego płatności;

c. korzystanie z Gry przez Gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d. treści informacji zamieszczanych w Grze przez Graczy. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba prezentująca treść niezgodną z Regulaminem, choć Usługodawca zastrzega, że podejmie wszelkie kroki niezbędne do usunięcia bezprawnych treści, jeśli zostanie o tym zawiadomiony, a żądanie będzie dostatecznie uzasadnione;

e. przerwy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Platyna” lub całego serwisu Taern - Broken Ranks zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.);

f. utratę danych zawartych w Grze, Zakładce „Platyna” lub całym serwisie Taern - Broken Ranks spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami.

6. Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych Gry i oprogramowania.

7. W wypadku krytycznych awarii Gry Usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.

8. Gracz i Użytkownik serwisu Taern - Broken Ranks oraz Zakładki „Platyna” przyjmuje do wiadomości, że Gra, serwis Taern - Broken Ranks oraz Zakładka „Platyna” są ciągle rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy. W każdym takim przypadku należy to zgłosić Usługodawcy. Usługodawca w takich przypadkach zobowiązuje się do możliwie najszybszego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.

9. Wszystkie transakcje między Graczami lub Graczami a NPC w samej Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.

10. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem Taern - Broken Ranks lub samą Grą, Usługodawca poinformuje Graczy o tym fakcie w widocznym miejscu serwisu Taern - Broken Ranks na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do Gry lub samego serwisu Taern - Broken Ranks.

11. Usługodawca może zmienić Serwer Gry z utratą przez Graczy części lub wszystkich przedmiotów i innych elementów w Grze. W takim wypadku poinformuje o tym Graczy na stronie brokenranks.com (dla 3D) lub taern.pl (dla 2D) w terminie 1 miesiąca przed planowaną zmianą.

12. Straty, o których mowa w ustępie poprzednim mogą wynikać również z rozwoju Gry (update/aktualizacja), przez co niektóre elementy Gry mogą ulec zmianie m. in. rodzaje przedmiotów, ich parametry etc., w związku z czym Gracz nie ma prawa ubiegać się o ich rekompensatę i/lub zwrot.

13. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę, Graczom, którzy wykupili usługi komercyjne, nie przysługuje zwrot kosztów. Dotyczy to także posiadanej Platyny, nawet jeśli nie została ona jeszcze wykorzystana w Grze.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania wirtualnych dóbr (w tym Platyny) zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze, Zakładce „Platyna”, pochodzących z przestępstwa, włamania na Konto. Gracz powinien zgłosić taki fakt (błąd) niezwłocznie Usługodawcy. W przypadku podejrzenia celowego działania Gracza, w celu wykorzystania błędu w Grze, jego Konto zostanie usunięte.

15. Możliwe jest korzystanie tylko z usług ‪‬ w aktualnej wersji. Użytkownik ma obowiązek zadbać, by używane przez niego oprogramowanie i sprzęt były aktualne i kompatybilne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub pozostałych aktualizacji w celu korzystania z usług.

§17 KONTAKT Z SERWISEM. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA ORAZ AWARII

1. Wszelkie reklamacje odnośnie serwisu Taern - Broken Ranks oraz Gry mogą być kierowane do działu wsparcia Gry brokenranks.com (dla 3D) lub taern.pl (dla 2D) pod adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

2. Wszelkie uwagi, zapytania oraz informacje odnośnie serwisu Taern - Broken Ranks oraz Gry mogą być kierowane do działu wsparcia serwisu http://newsupport.taern.pl/ dla The pride of Taern i https://support.brokenranks.com/ dla Broken Ranks.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Gracza w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu Taern - Broken Ranks i samej Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta Gracza w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta, serwisu lub Gry.

4. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę (poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w ustępie 1 niniejszego paragrafu lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy) lub dział wsparcia Gry brokenranks.com (dla 3D) i taern.pl (dla 2D). Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z serwisu lub Gry. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

§18 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe – o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane dalej jako RODO – mogą być przetwarzane w Grze.

a. dane przetwarzane w Grze to:

i. adresy e-mail,

ii. adresy IP,

iii. adresy MAC,

iv. automatycznie nadawane numery identyfikacyjne,

v. ewentualne inne dane przetwarzane na prośbę Gracza w związku z obsługą klienta, bądź z procesem płatności, jeśli okażą się niezbędne do rozwiązania danej sytuacji.

2. Inne dane osobowe Gracza takie, jak np. imię, nazwisko, numery telefonów, numer PESEL nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane. Ich przetwarzanie jest za to objęte §18 pkt. 1a tiret 4.

3. Prośba o podanie przez Usługobiorcę którychś z w/w danych przez Usługodawcę może nastąpić:

a. w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z Konta w Grze, zwłaszcza w przypadku reklamacji lub zweryfikowania, czy nie dochodzi do łamania Regulaminu Gry oraz prawa,

b. w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę,

c. w przypadku wygranej Usługobiorcy w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej.

4. Dane, o których mowa w punkcie 3 mogą być udostępnione jedynie na stronie Supportu i w żadnym wypadku nie mogą być rozszerzone o Login i/lub hasło i/lub kod odzyskiwania do Konta Usługobiorcy.

5. Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od Gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Usługobiorcy uprawnionym do tego organom i osobom działającym w imieniu tych organów, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane Usługobiorcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to znaczy, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą.

§19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Przed każdym logowaniem do Gry Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na stronach serwisu Taern - Broken Ranks informację o takiej zmianie.

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu Taern - Broken Ranks, a także niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.

4. Fakt, że Usługodawca nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Usługodawcę z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacją niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.

CZĘŚĆ II - REGULAMIN CZATU


§20 REGULAMIN

1. Niniejsza regulacja jest zbiorem praw i zasad obowiązujących na wszelkich aktualnie dostępnych Czatach, tj. miejscach wypowiedzi w Grze: Czat globalny, Czat dla nowicjuszy, Czat handlowy, Czat drużynowy, Czat prywatny, Czat lokalny, Czat Gildyjny, Czat Frakcyjny, forum Gildyjne, tablica Gildyjna oraz wszystkich, które mogą być dostępne w przyszłości.

2. Zbiór przepisów dotyczy każdego Gracza bez względu na rangę, od czego wyjątek stanowi §3 pkt. 4.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Gracza z obowiązku jego przestrzegania.

4. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian niniejszego Regulaminu. O zmianach Gracze będą informowani za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych, jak np. Fanpage Broken Ranks (https://www.facebook.com/BrokenRanks), Discord (http://discord.gg/brokenranks), Forum (https://forum.brokenranks.com/) etc. lub innych, wybranych kanałach komunikacji oferowanych przez serwis.

5. Regulamin automatycznie obowiązuje na Czatach, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji i akceptacji przez Gracza.

§21 RANGI

1. Za porządek na Czatach odpowiedzialni są członkowie Ekipy, tj. Moderatorzy Czatu, Super Moderatorzy oraz Mistrzowie Gry wyznaczeni przez Administratora danego Serwera.

a. Moderatorzy Czatu posiadają uprawnienia do:

i. pomocy Graczom na Forum oraz na Czatach w Grze;

ii. moderowania Czatu Gry;

iii. nakładania kar na Gracza.

b. Super Moderatorzy posiadają uprawnienia do:

i. wszystkich zadań Moderatora;

ii. pomocy w organizowaniu turniejów oraz eventów.

c. Mistrzowie Gry posiadają uprawnienia do:

i. wszystkich zadań Moderatora i Super Moderatora;

ii. rozwiązywania problemów Graczy związanych z błędami Gry (w tym oddawanie strat w przypadku awarii Serwera);

iii. prowadzenia eventów/turniejów;

iv. rozwiązywanie większości spraw zgłoszonych w systemie ticketowym na Supporcie;

v. zmiany parametrów Konta oraz blokady Konta w Grze, Forum, Supporcie.

2. Rangi określone w ust. 1 zostały utworzone w celu wspierania Graczy, utrzymania porządku w Grze i na Forum, pomocy w rozwiązywaniu sporów oraz przestrzegania przez Graczy niniejszego Regulaminu.

§22 ZASADY

1. Każdy Gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety.

2. Wszelkie pomysły, propozycje konkursów, eventów i zmian należy umieszczać na Forum Gry i na serwerze Discord.

3. Na Czatach zabronione jest:

a. żebranie, spamowanie, floodowanie, trollowanie;

b. pisanie wielkimi literami, nadużywanie znaków interpunkcyjnych oraz losowych liter pisanych w ciągu, w tym destabilizacji Czatu;

c. nadużywanie znaków oraz kombinacji znaków (np. &^$(#@%);

d. handel, wymiany, darowizny etc. zamieszczane poza Czatem handlowym;

e. celowe wprowadzanie w błąd innych Graczy (podawanie nieprawdziwych informacji);

f. handel, wymiany między Serwerami;

g. używanie Czatu handlowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

h. używanie Czatu wyprawowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

i. poszukiwanie partnerów / przeciwników do wojny na Czatach ogólnodostępnych; na Serwerach 2D (Taern) odpowiednim do tego miejscem jest zakładka “Polityka”; na Serwerach 3D (Broken Ranks) poszukiwanie partnerów / przeciwników do wojny może być prowadzone na Czacie wyprawowym lub innym miejscu w Grze, o ile zostały do tego dedykowane

j. rekrutacja do Gildii na Czatach ogólnodostępnych; na Serwerach 3D (Broken Ranks) rekrutacja do Gildii może być prowadzona na Czacie wyprawowym lub innym miejscu w Grze, o ile zostały do tego dedykowane; na Serwerach 2D (Taern) rekrutacja do Gildii musi być prowadzona w zakładce “Nabór”;

k. cytowanie wypowiedzi prywatnych w jakiejkolwiek formie na Czatach ogólnych;

l. reklamowanie innych portali, for oraz gier;

m. wklejanie linków zawierających treści łamiące niniejszy Regulamin i/lub Netykietę;

n. opisywanie scen erotycznych bądź uznanych przez moderację za obsceniczne/nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.;

o. ubliżanie, poniżanie, oczernianie, prowokowanie etc. innych Graczy;

p. stosowanie słów powszechnie uważanych za obsceniczne / obraźliwe / urażające ludzką godność / wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****", pozornych literówek itp.);

q. używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, w tym anagramy, pozorne literówki, wulgaryzmy fonetyczne, graficzne oraz obcojęzyczne;

r. dyskutowanie na Czatach ogólnych i Czacie prywatnym z członkami Ekipy na temat przyznanych kar, Regulaminu, obrażanie i podważanie ich decyzji i/lub poleceń;

s. publiczne dyskutowanie na temat Regulaminu, podważanie kompetencji członków Ekipy w tym dyskutowanie na temat kar (właściwym do tego miejscem jest Support);

t. używanie zwrotów oraz formułowanie wypowiedzi w sposób wskazujący na brak szacunku i/lub wulgarny wobec innego Gracza/Graczy i członków Ekipy, w tym obrażanie rodziny Gracza/Graczy/członków Ekipy;

u. zgłaszanie sprzeciwu wobec decyzji Ekipy (właściwym do tego miejscem jest Support),;

v. wszczynanie kłótni, prowokacje, podteksty mające w szczególności na celu poniżenie, ubliżenie, oczernienie członka Ekipy lub Gracza;

w. propagowanie treści niezgodnych z prawem (pornografia, kradzieże - m.in. piractwo komputerowe, narkotyki), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów;

x. podszywanie się pod Administrację Gry lub innych Graczy w celu wyłudzenia korzyści w Grze, dostępu do Konta lub wymuszenia określonego zachowania;

y. grożenie i szantażowanie, również w odniesieniu do życia realnego;

z. używanie Czatu frakcyjnego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Każdy z członków Ekipy ma prawo do napisania notatki na każdym z Czatów i nie jest to traktowane jako flood/spam lub jako nadużywanie czatów, w zakresie wyżej wymienionych zasad z ust. 3.

5. Na Czatach obowiązuje język polski, z zachowaniem jego poprawnej i klarownej formy. Używanie skrótów potocznie uważanych za obraźliwe, wulgarne, niestosowne, niesmaczne jest zabronione i podlega sankcjom.

6. Nie jest wymagane stosowanie polskich znaków diakrytycznych, zaleca się jednak ich stosowanie, zwłaszcza gdy ich brak mógłby spowodować, iż treść wpisu byłaby niezrozumiała i/lub mogłaby obrazić Gracza.

7. Za pisanie łamaną polszczyzną bądź zawierającą dużą ilość błędów ortograficznych, nałożona może zostać minimalna kara Regulaminowa tj. słowne ostrzeżenie bądź ostrzeżenie (,,warn”) (nie dotyczy w przypadku recydywy).

8. Podczas wszelkich rozmów na Czatach niezbędne jest przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, kultury osobistej, Regulaminu Czatu, Regulaminu Gry oraz Netykiety.

9. Właściwie wykonanym zrzutem ekranu, mogącym być podstawą do kary, nazywamy zrzut pełnego ekranu bez modyfikacji, z pełnym oknem Czatu "z wyświetloną datą i godziną systemową", z tekstem podlegającym karze i umieszczonym na jasnym, widocznym tle.

10. Przeszkadzanie / utrudnianie w zrobieniu zleceń i/lub walkach z Graczami (PvP), czy mobami (PvE) jest dopuszczalne i stanowi element mechaniki Gry (jeśli Gracz nie chce, aby nieproszony gość dołączył do drużyny Gracza wystarczy zablokować wcześniej drużynę).

11. Blokowanie drużyny w celu uniemożliwienia ukończenia przez drużynę instancji bossa nie jest dozwolone i będzie skutkować karą nałożenia kuli u nogi na okres 14 dni.

12. Zabrania się dodawania nieregulaminowych nazw petów oraz drużyn turniejowych (te same zasady co w § 4) oraz zapisywanie na turnieje Graczy, którzy są zbanowani, nie grają oraz nie chcą brać w nim udziału.

§23 CZAT PRYWATNY

1. Czat prywatny podlega szczególnej ochronie w Grze, w przypadku gdy dochodzi do łamania Regulaminu należy to niezwłocznie zgłosić na Support Gry lub Administracji.

2. W przypadku uciążliwego spamu, trollingu można użyć komendy ignore (/ignore nick).

3. Analiza treści Czatu prywatnego przeprowadzona może być jedynie przez uprawnionego członka Ekipy na wniosek Gracza, który jako podstawę przedłoży właściwie wykonany zrzut ekranu z rozmowy; wytyczne co do zrzutu ekranu można znaleźć w §22 pkt. 9;

CZĘŚĆ III - POSTANOWIENIE WSPÓLNE I KOŃCOWE


§24 SANKCJE

1. Za łamanie zasad niniejszego Regulaminu członkowie Ekipy, zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w §21 mogą nałożyć kary: ostrzeżenie (,,warn”), knebel, jail, ban, kulę u nogi lub inną karę nieokreśloną w Regulaminie adekwatną do przewinienia:

a. ostrzeżenie (,,warn”) – może mieć formę słownej uwagi na każdym z Czatów, czy formalnego warna, który zapisze się w historii kar na Koncie;

b. knebel - jest to forma czasowego odebrania możliwości pisania w obrębie całego Konta na Czatach ogólnodostępnych, Czatach frakcyjnych oraz Czacie Gildyjnym i podlega gradacji okresu jego trwania w dwóch podstawowych przedziałach 720 min / 20160 min – okresy te mogą jednak być zmieniane wg. decyzji członków Ekipy w odniesieniu do charakteru przewinienia oraz ewentualnej historii przewinień danego Gracza;

c. kula u nogi – kara polegająca na nadaniu Graczowi przedmiotu zajmującego cały limit ciężaru w ekwipunku; w celu uzyskania informacji na temat ewentualnego pozbycia się go z ekwipunku należy udać się na Support;

d. jail - polega na przenoszeniu Gracza do więzienia, gdzie musi wykonać zlecenie, aby odzyskać wolność (kara jaila nakładana jest równocześnie z karą knebla, w wyjątkowych sytuacjach może zostać nałożona równocześnie z kulą u nogi, co uniemożliwia wykonanie zlecenia przez określony czas, który ustala Game Master / Administrator);

e. ban - jest najsurowszą formą dopuszczalnych przez Regulamin sankcji i polega na natychmiastowym wylogowaniu Gracza z Gry i braku możliwości zalogowania się na Postać bądź całe Konto przez określony czas lub na stałe;

f. Zmiana parametrów Konta - w tym kasacja/modyfikowanie ekwipunku Gracza, przedmiotów oraz innych zasobów Gracza. W najgorszym wypadku kasacja Postaci lub całego Konta.

§25 ZASADY STOSOWANIA SANKCJI

1. Kary mogą zostać nałożone przez uprawnionego członka Ekipy z poziomu Gry lub poprzez zgłoszenie przewinienia na Supporcie.

2. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń Regulaminu na dowolnym z Czatów jedynym dowodem potwierdzającym zgłoszenie i skutkującym rozpatrzenie skargi jest właściwy zrzut ekranu; wytyczne co do zrzutu ekranu można znaleźć w §22 pkt. 9.

3. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu zawierające właściwy zrzut ekranu może być złożone w ciągu 48 godzin od naruszenia Regulaminu. Po upływie tego czasu zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

4. Przedawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy gróźb odnoszących się do życia realnego, namawiania do samobójstwa i popełnienia czynu niezgodnego z prawem.

§26 RECYDYWA

1. Przy powtarzających się przypadkach łamania niniejszego Regulaminu następujących w przeciągu 30 dni od zakończenia kary, kolejna kara otrzymana przez Gracza zostanie zwiększona.

§27 ODWOŁANIA

1. Każdy Gracz ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary bana oraz od kary knebla, o ile wymiar nałożonej kary jest dłuższy niż 1920 min, wyjątkiem jest warunkowy knebel/ban, który nie podlega odwołaniu.

2. Odwołania należy składać za pośrednictwem Supportu https://support.brokenranks.com/ (Support Broken Ranks), https://newsupport.taern.pl/ (Support The pride of Taern).

3. Treść odwołania musi być napisana z adresu e-mail, na którym znajduje się Konto w Grze (następnym krokiem jest potwierdzenie e-maila poprzez link przychodzący na e-mail), musi zawierać nazwę Postaci, na którą nałożono karę oraz nazwę Serwera.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 20.04.2023.